Historik

Båtklubben bildades den 11 juni 1980, samt damsektionen 1984. Under ett antal år arbetade klubben för att få inreda delar av det ”plåtskjul” som var beläget i hamnen till klubblokal.

1985 köpte klubben en bostadsbarack (på 165 m2) som använts vid kärnkraftsbygget i Simpevarp. Året efter monterades baracken ner i sina 8 delar och fraktades till Ekenäs, där den åter monterades ihop. Det vidare arbetet med klubbhuset stoppades sedan under en följd av år på grund av problem med byggnadslovet.

Klubben gjorde 1990 i ordning strandskoningen, vilken försågs med stora stenar. 

Först 1992 erhöll klubben ett slutgiltigt byggnadslov för klubbhuset. Bygglovet innebar att huset senast 93-06-30 måste vara flyttat till platsen för dåvarande ”plåtskjulet”.

Efter flyttning skedde stora förändringar av klubbhuset, både interiört och exteriört. Bl a restes yttertaket och huset fick ett helt nytt utseende. Våren 1994 var så klubbhuset i stort sett färdigt, och en högtidlig invigning höll